OUTSOURCING (ML) COMPLIANCE OFFICER

De (Money Laundering) Compliance Officer (hierna: (ML)CO) is belast is met een algemene verantwoordelijkheid, zijnde de zorg voor de naleving door de dienstverleners van de wet- en regelgeving op het gebied van de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.  De (ML)CO faciliteert, adviseert en houdt toezicht op de lijnorganisatie bij het implementeren en onderhouden van compliance.

De (ML)CO maakt deel uit van het dagelijks management en vervult vaak een intermediaire functie tussen de toezichthouders en het management van dienstverleners in die zin dat zij het aanspreekpunt is bij toezichtvragen, bij bezoeken en onderzoeken.

Compliance Services Caribbean biedt de mogelijkheid om als deskundige derde de functie van (ML)CO te vervullen. Dit betekent dat Compliance Services Caribbean de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (ML)CO voor zich neemt, tot zover de lokale wet dit toelaat. Voorbeelden van de taken die door Compliance Services Caribbean uitgevoerd kunnen worden zijn:

  • Het adviseren / beoordelen van cliëntenfiles inzake account opening en review van files en de risico beoordeling;
  • Het monitoren van transacties;
  • Periodiek rapporteren aan het bestuur inzake compliance;
  • Bijhouden van compliance procedures;
  • Het verzorgen van compliance trainingen binnen de organisatie;
  • Ontvangen, beoordelen en indien van toepassing het adviseren inzake het melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU. Het daadwerkelijk melden blijft een verantwoordelijkheid van de organisatie zelf.

Wilt uw organisatie haar (ML)CO functie uitbesteden of wilt u meer informatie over deze mogelijkheid? Neem contact met ons op.

Share This: